หลักสูตร

หลักสูตรอนุบาล

หลักสูตรอนุบาลยึดแนวคิดในการให้ความสำคัญกับความสามารถตามวัย และความแตกต่างระหว่าง บุคคลของเด็ก โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง กระบวนการเรียนรู้มุ่งให้เกิดการเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน ช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเตรียมความพร้อมให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนในอนาคต

โปรแกรมที่จัดสอนเป็นแบบ Intensive English Programme สอนแนวบูรณาการ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และศิลปะ สอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สัดส่วนโดยประมาณ 50 : 50

ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมค่าอาหารกลางวัน นม อาหารว่าง หนังสือ อุปกรณ์และกิจกรรมการเรียน

การประเมินพัฒนาการเรียนรู้

โรงเรียนทำการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างการเรียนตลอดปีการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง

หลักสูตรประถมศึกษา

โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อพัฒนาทั้งด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละปัจเจกบุคคล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง

โรงเรียนมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ มี 20 คาบต่อสัปดาห์ สอนโดยอาจารย์ต่างชาติ

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร EP สอนด้วยภาษาอังกฤษ : ภาษาไทย 60 : 40 ประกอบด้วย 8 สาระวิชา

เพิ่มสอนภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

เป้าหมายของการเรียน English Programme (EP)

การประเมินพัฒนาการเรียนรู้

1. การทดสอบประจำเดือน และสอบปลายภาคเรียน
2. การประเมินโดยการสังเกตในเวลาเรียน
3. การทดสอบย่อย และทำแบบฝึกหัด
4. การทำโครงงานทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล
5. การสัมภาษณ์ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล
6. การทำรายงานกลุ่ม และรายบุคคล และรายงานหน้าชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษจากมาตรฐานหลายแห่ง เช่น

Oxford University Press
Longman
Pascal Press
Nightingale Press
Ready-Ed Publication
Federal Publications
Marshall Cavendish Education


กิจกรรมเสริมหลักสูตร

บริการชุมชน

โครงการมอบของเคยรักให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส
ร่วมมือกับมูลนิธิสยามแคร์ ส่งของขวัญปีใหม่ รวมทั้งหนังสือ
และเสื้อผ้าให้เด็กด้อยโอกาส ตามชุมชนต่างๆ
ซึ่งทำติดต่อกันมาหลายปีแล้ว

โครงการลดขยะ
ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รณรงค์ให้นักเรียน ครูอาจารย์
และผู้ปกครองนำกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เช่น กล่องนม
กล่องเครื่องดื่ม ส่งให้ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม
เพื่อนำไปทำกระดาษรีไซเคิล และของใช้อื่นๆ เช่น
กล่องดินสอ กระถางต้นไม้ ตะกร้าใส่ของ เป็นต้น

โครงการเพื่อเด็กชาวเขา
ในเดือนธันวาคม 2552 โรงเรียนได้จัดส่งเสื้อผ้า หนังสือ
เครื่องเขียน และของเล่นให้นักเรียนชาวเขา จังหวัด น่าน
สิ่งของเหล่านี้ นักเรียนและผู้ปกครองนำมามอบให้โรงเรียนก่อนวันหยุดเทศกาลคริสต์มาส

วารสาร Hello Kids

วารสาร Hello Kids จัดทำโดยคณาจารย์และนักเรียน BBS ออกภาคเรียนละ 1 ฉบับ ซึ่งจะประมวลกิจกรรมต่างๆ และผลงานของนักเรียน เช่นงานศิลปะ งานเขียนของนักเรียนในแต่ภาคเรียน View the magazines here!

กีฬา

ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทนนิส ปิงปอง กอล์ฟ

ลูกเสือ

สภานักเรียน

ทัศนศึกษา