ปรัชญาของโรงเรียน

วิสัยทัศน์
จัดสาระกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ รักการอ่าน รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีขั้นตอน ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่มีคุณภาพ และสามารถนำความรู้มาใช้ในการดำรงชีวิตและก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ในด้านจริยธรรม โรงเรียนมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นผู้มีมารยาทดี และส่งเสริมให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย ดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของไทย ในขณะเดียวกันก็สามารถมีความเข้าใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีของชาติอื่น

พันธกิจ
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์มีความปรารถนาที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีวุฒิภาวะทั้งด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สมดุล และมุ่งให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของแต่ละปัจเจกบุคคล สมดังคำขวัญของโรงเรียน ‘Be the Best that you can be’.

ปณิธาน
เป้าหมายหลักของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน โดยมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 2 ภาษา มีทักษะทั้งด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิดคำนวณ สามารถคิดและใช้เหตุผลตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

จำนวนนักเรียน

ประวัติการดำเนินการ

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ บริหารโดยกลุ่มนักบริหารการศึกษาจากหลายสถาบันที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเพียงพอสำหรับศึกษาต่อ และประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • 2545 - เปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
  • 2546 - ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ เปิดสอนระดับอนุบาล
  • 2547 - ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  • 2548 - ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ข่าวสารจากผู้ปกครอง

2011-01-17
2010-11-24
2010-02-17
2009-05-25
2008-05-20
2008-05-08