ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
(English Programme)

ประกาศข่าวพิเศษ

ประกาศแจ้งวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565


โรงเรียนจะปิดเรียนในวันต่อไปนี้

1. วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565
• วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 – วันอาสาฬหบูชา
• วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565- วันเข้าพรรษา
• วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565- วันหยุดพิเศษตามประกาศของคณะรัฐมนตรี

2. แผนกอนุบาลหยุดกลางภาคเรียน ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฏาคม 2565

นักเรียนมาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565

3. วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565
• วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
• วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565- วันหยุดพิเศษตามประกาศของคณะรัฐมนตรี
นักเรียนมาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เปลี่ยนแปลงการตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยวิธี ATK Swab เป็นรายสัปดาห์


เป็นต้นไป โรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงการตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยวิธี ATK Swab เป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ขอให้นักเรียนตรวจATK ที่บ้านทุกวันอาทิตย์โดยเริ่มจากวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 แล้วส่งผลการตรวจภายในเวลา 18.00น.เนื่องจากจะต้องใช้ผลตรวจนี้เพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนในวันจันทร์ขอให้นักเรียนถ่ายภาพตลับทดสอบและเขียนชื่อนักเรียนและวันที่ตรวจบนตลับทดสอบแล้วส่งให้โรงเรียน:

แผนกอนุบาล ส่งทาง Seesaw หรือ อีเมล info@bbs.ac.th
แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งทาง Seesaw

หมายเหตุ จะไม่มีบริการตรวจ ATK โรงเรียน

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็น Cambridge International School
กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับอนุบาล สอนแนวบูรณาการ โปรแกรมสองภาษา สัดส่วนกิจกรรมภาคภาษาอังกฤษ: ภาษาไทย 50:50
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการกับหลักสูตร Cambridge International

- ระดับประถมศึกษา เรียนภาคภาษาอังกฤษ 60%
- ระดับมัธยมศึกษา เรียนภาคภาษาอังกฤษ 70% กิจกรรมการเรียนแนว Activity-based learning
- มีการแนะแนวและสอน เพื่อเตรียมสอบ IGCSE และ A-Level สำหรับนักเรียนที่จะเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือศึกษาต่อต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการ
โทร: 02 274 2902 or 096 502 6675, Email: info@bbs.ac.th


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 2 ภาษา

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพของปัจเจกบุคคล ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลและประกอบอาชีพในอนาคต โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา ในการเรียนการสอนระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ผู้เรียนจะได้รับการดูแลด้วยความรักและความเอื้ออาทร ได้เรียนรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษา โดยโรงเรียนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนที่เหมาะสมตามวัย ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะในการสื่อสาร รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปและประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใช้หลักสูตร Cambridge International Curriculum

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใข้หลักสูตร Cambridge International Curriculum ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจะสอนควบไปกับหลักสูตรของโรงเรียน ในวิชาภาษาไทย เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา

การเตรียมตัวผู้เรียนสำหรับอนาคต

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน สอนแนว STEAM ศึกษา ซึ่งบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร มีการติดต่อถึงกันทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จําเป็น ที่สามารถนําความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าด้านต่างๆ และการสร้างหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเรียนในระดับสูงขึ้นไปในอนาคต

BBS ชุมชน

การแข่งขันฟุตบอล BBS Football Saturday Club ที่ยอดเยี่ยม ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน เป็นการแข่งขันกระชับมิตรกันระหว่างนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ปกครองที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างสนาม และมีครูคอยอำนวยความสะดวกให้ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนและเสียงตอบรับอย่างมากมาย

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬาแต่ยังส่งเสริมการสร้างมิตรภาพและความเป็นชุมชนในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกเป็นประจำในโอกาสต่อๆ ไปรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 16.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
[ใบสมัคร]


ประกาศผลสอบปลาย ภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถตรวจดู รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้ทางเว็บไซท์ โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:
              


ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ โทร
Kindergarten: 02-690-3471 or info@bbs.ac.th
Primary: 02-274-2902 or primary@bbs.ac.th

October/Summer Camps

Superheroes to the Rescue
BBS October Camp 2019 (Kindergarten)


Photos: Week 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Field Trip
Photos: Closing Programme


BBS Discovery October Camp 2019 (Primary)

Photos: Weeks 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Kidzania Field Trip
Photos: Closing Programme

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนอรรถมิตร


           

More Facebook Pages:

BBS Kindergarten


สมัครงาน

บุคลากรต่างชาติ
บุคลากรไทย
บุคลากรไทย 2 ตำแหน่ง สอนระดับประถมศึกษา
(7 สิงหาคม 2564)