อนุบาล

คุณสมบัติ

เตรียมอนุบาล            อายุ   2 - 3 ปี
อนุบาลปีที่ 1              อายุ   3 - 4 ปี
อนุบาลปีที่ 2              อายุ   4 - 5 ปี
อนุบาลปีที่ 3              อายุ   5 - 6 ปี

วัน / เวลาเรียน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.50 - 14.10 น.             

ค่าธรรมเนียมชั้นประถมปีที่     โทร 02 690 3471, 081 901 4725

Academic Schedule:     ปฏิทินโรงเรียน

ประถมศึกษา

คุณสมบัติ

นักเรียนทั้งชายและหญิง
ซึ่งกำลังเรียนอยู่ระดับชั้นต่ำกว่าที่สมัคร 1 ระดับชั้น


วัน / เวลาเรียน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.50 - 15.30 น.

ค่าธรรมเนียมการเรียน     โทร 02 274 2902, 096 502 6675

Academic Schedule:     ปฏิทินโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.30 - 13.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง

ใบสมัคร

เครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา