ระดับอนุบาล

โปรแกรมการเรียนการสอนของระดับอนุบาล

รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป มุ่งเน้นพัฒนาการของเด็ก โดยการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและความพร้อมของเด็กแต่ละคน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

เป้าหมาย

เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Goal


SMART – หมายถึงมีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน

MEASURABLE – หมายถึงสามารถวัดผลได้ ครูสามารถวัดความก้าวหน้าของนักเรียนได้โดยมีหลักฐานอ้างอิง

ATTAINABLE (ACHIEVABLE) – หมายถึงเป็นไปได้ นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายได้

RELEVANT (REALISTIC) – หมายถึงสอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมาย

TIME BOUND – หมายถึงมีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน กำหนดช่วงระยะเวลาวัดผลที่ชัดเจน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนทำงานเสร็จในเวลาที่กำหนดและฝึกให้มีความรับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จในเวลา


การจัดประสบการณ์

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการผ่านการเล่น โดยมุ่งให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SMART Goal โดยมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

S – Simple Science
จัดประสบการณ์พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการทดลองง่ายๆ เพื่อให้เด็กได้สังเกตเกี่ยวกับสิ่งรอบๆ ตัว และได้ทดลองสัมผัส ค้นหาและตั้งคำถาม

M – Maths and Numbers
ประสบการณ์นี้จะช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับคณิตศาสตร์พื้นฐาน รู้จักตัวเลข รู้จักรูปทรงต่างๆ ฝึกนับตัวเลข ฝึกบวกลบเลข

A - Arts (Motor Skills) and Actions (Physical Education)
Arts - In this subject, students will be able to express creativity and imagination as well as develop self-confidence and enhance motor skills.

Actions (Physical Education) – กิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกาย จะช่วยให้เด็กมีพัฒนการด้านร่างกาย สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย มีสุขภาพแข็งแรง รู้จักระมัดระวังตัวเพื่อความปลอดภัย

R - Reading (Alphabet, Phonics and Reading Comprehension)
กิจกรรรมพัฒนาการเรียนรู้ โดยเริ่มเรียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ พยัญชนะ การออกเสียงให้ถูกต้อง รู้ความหมายของคำ สำหรับเด็กในวัยที่สูงขึ้น ฝึกอ่านและจับใจความ และเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ

T – Technology (Basic Computer lessons) (Tablets)
หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผสมผสานสื่อนวัตถกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุก และมีทักษะจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน


กิจกรรมเสริมหลักสูตร

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โรงเรียนมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความมั่นใจในตนเอง เรียนรู้การแก้ปัญหาและเป็นผู้ใฝ่รู้ กิจกรรมเสริมหลักสูตรหลังเวลาเลิกเรียนจะมีทั้งกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

กิจกรรมเสริมทักษาะการเรียนรู้

ESL (English as a Second Language)
เป็นกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และทักษะการอ่าน การพูด การฟัง กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วยิ่งขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นสูงขึ้นไป จะช่วยให้มีทักษะในการเขียนให้ถูกหลักภาษายิ่งขึ้น

วิชาภาษาไทย
กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาไทยสามารถอ่านและเขียนได้ถูกต้องยิ่งขึ้น


กิจกรรมนันทนาการ

ศิลปะสร้างสรรค์
กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ ให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตและแสดงออกตามความถนัด โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น การวาดภาพ ระบายสี การตัดปะกระดาษ เปเปอร์มาเช่ เป็นต้น

นาฏศิลป์ไทย
นักเรียนจะได้ฝึกรำไทยและระบำต่างๆ ปลูกฝังให้เด็กสามารถฟังเพลง เคาะจังหวะ ร้องเพลง เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะได้อย่างสอดคล้อง กิจกรรมนี้จะช่วยเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนแล้ว โรงเรียนจะจัดให้นักเรียนได้แสดงให้ผู้ปกครองชมตามวาระที่เหมาะสม เช่นกิจกรรมวันปิดภาคเรียน

กีฬา - ว่ายน้ำ
การฝึกว่ายน้ำจะทำให้เด็กได้ออกกำลังกาย ผู้เรียนจะได้ฝึกว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน เริ่มจากฝึกการกลั้นหายใจ เตะขา ลอยตัวให้ถูกวิธี สามารถดูแลตนเองได้ในขณะอยู่ในน้ำ เมื่อผู้เรียนได้ฝึกอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถว่ายน้ำท่าต่างๆ คือฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่าผีเสื้อได้