เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

86
บุคลากรผู้สอน
331
นักเรียนอนุบาล
456
นักเรียนประถมศึกษา
52
นักเรียนมัธยมศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน

พันธกิจ

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์จัดกระบวนการเรียนแบบสมดุลที่มุ่งให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละปัจเจกบุคคล สมดังคำขวัญของโรงเรียน “Be the best that you can be”.

วิสัยทัศน์

หลักสูตรของโรงเรียนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ด้วยตนเอง และเป็นผู้ใฝ่หาความรู้

เป้าหมาย

เป้าหมายหลักของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนที่ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน โดยมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 2 ภาษา ส่งเสริมให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีของชาติอื่น


คุณลักษณะของการจัดการศึกษาของโรงเรียน

คุณลักษณะของการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียน คือการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียนรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ความรู้ด้านวิชาการ

โรงเรียนให้ความสำคัญและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของนักเรียน โดยคำนึงถึงศักยภาพ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

โรงเรียนจัดกิจกรรมการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างผู้เรียน โดยคำนึงถึงความสามารถและความสนใจของผู้เรียน โรงเรียนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการยอมรับ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและการปรับตัวให้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

คุณธรรมที่พึงประสงค์

ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และความกล้าหาญ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นคุณธรรมที่พึงประสงค์

ความเป็นผู้นำ

นักเรียนที่ดีจะต้องมีความเป็นผู้นำ ให้ความร่วมมือกันหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู และรู้จักการตอบแทนบุญคุณของผู้อื่น

จิตสำนึกต่อชุมชน

โรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกต่อสังคม มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวมโครงสร้างการบริหางานของโรงเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

แผนกอนุบาลแผนกประถมและมัธยม