ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
(English Programme)

ประกาศข่าวพิเศษ

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขัน 2nd TESET English Test

เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในระยะนี้ บ.อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขัน 2nd TESET - Thailand English Skills Evaluaton Test จากวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
ประกาศวันหยุดแผนกธุรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระว่างวันที่ 10 -18 เมษายน 2564

แผนกธุรการและ BBS Shop จะปิดระว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2564 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
วันจันทร์ – วันศุกร์ : 08.00 -16.00 น.
วันเสาร์: 08.00 -12.30 น.

通知:
由于泼水节,学校办公室将在2021年4月10-18关闭。

由于泰国传统节日-泼水节,学校办公室与 BBS SHOP将在2021年4月10-18关闭。从2021年4月19日起将照常工作。
星期一至星期五:8.00-16.00
星期六:8.00-12.30
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2563

เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑอยู่ในขณะนี้ โรงเรียนจึงขอเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนจะปิดภาคเรียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

通知:
本学期的最后一天将改为2021年4月8日

由于曼谷以及周边地区发生了新冠疫情的爆发,学校将改本学期(2/2020)的最后一天为2021年4月8日。学校将在2021年4月9日开始放暑假。
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 2 ภาษา

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพของปัจเจกบุคคล ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลและประกอบอาชีพในอนาคต โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา ในการเรียนการสอนระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ผู้เรียนจะได้รับการดูแลด้วยความรักและความเอื้ออาทร ได้เรียนรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษา โดยโรงเรียนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนที่เหมาะสมตามวัย ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะในการสื่อสาร รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปและประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใช้หลักสูตร Cambridge International Curriculum

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใข้หลักสูตร Cambridge International Curriculum ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจะสอนควบไปกับหลักสูตรของโรงเรียน ในวิชาภาษาไทย เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา

การเตรียมตัวผู้เรียนสำหรับอนาคต

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน สอนแนว STEAM ศึกษา ซึ่งบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร มีการติดต่อถึงกันทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จําเป็น ที่สามารถนําความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าด้านต่างๆ และการสร้างหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเรียนในระดับสูงขึ้นไปในอนาคต

รายละเอียดสาหรับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนจะเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคโรนา-19 ในขณะนี้จะเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วก็ตาม แต่เมื่อนักเรียนกลับมาเรียน ขอความร่วมมือให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด
ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการสอบ O-NET ของกระทรวงศึกษาธิการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563


เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือไม่ต้องนำผลสอบ O-NET มากรอกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์จึงจะไม่จัดสอบ O-NET

อย่างไรก็ตามสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ยังคงจะจัดสอบอยู่ และเนื่องจากการสมัครสอบ O-NET เป็นสิทธิส่วนบุคคล ถ้านักเรียนผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบโดยตรงได้ด้วยตนเอง โดยสมัครผ่านระบบของสทศ. www.niets.or.th “ระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบ” ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ สทศ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2564
คำแนะนำเพิ่มเติมการเรียนเสริมออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
และการเรียนเสริมที่บ้านชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1
11 มกราคม 2564


[PDF Format]

ประกาศแจ้งโปรแกรมสอนเสริมการเรียนออนไลน์ (Google Meet)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
เริ่มวันที่ 11 มกราคม 2564


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเรียน โรงเรียนจะจัดการสอนเสริมการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 -3 ระหว่างวันที่ 11 - 28 มกราคม 2564 [PDF Format]

ประกาศแจ้งโปรแกรมเสริมการเรียนที่บ้าน ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1
เริ่มวันที่ 11 มกราคม 2564


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเรียน เพื่อช่วยให้การเรียนต่อเนื่องและทบทวนความรู้วิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียน โรงเรียนจะจัดโปรแกรมเสริมการเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนได้จากบ้าน สำหรับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 29 มกราคม 2564 [PDF Format]

ประกาศแจ้งการสอนออนไลน์ (Google Classroom Online) ชั้นป.1 – ม.1
เริ่มวันที่ 11 มกราคม 2564


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเรียน โรงเรียนจะจัดการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 29 มกราคม 2564

1. นักเรียนสามารถเข้าห้องเรียน BBS Google Classroom Online ได้ โดย username และ password ได้ระบุไว้ใน เว็บไซต์ของโรงเรียน www.bbs.ac.th หน้า แสดงผลการสอบของนักเรียน ถ้าไม่ทราบ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ

2. การเรียนออนไลน์นี้จะเป็นรูปแบบ Live ตามตารางเรียน นักเรียนเข้าห้องเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้ แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเข้าห้องเรียนตามตารางเรียน นักเรียนสามารถเรียนจากวิดิโอออนไลน์ได้ในเวลาที่นักเรียนสะดวก

3. การเรียนการสอนจะเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน ต่อเนื่องจากบทเรียนก่อนโรงเรียนปิดเรียน ดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้ปกครองมารับหนังสือของนักเรียนที่โรงเรียน สำหรับเรียนออนไลน์ ท่านผู้ปกครองสามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่ 7มกราคม 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับหนังสือ โรงเรียนสามารถจัดส่งไฟล์บทเรียนที่จะเรียนให้ทางอีเมลได้ กรุณาแจ้งแผนกธุรการ

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ และถ้าประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่สาธิตขั้นตอนการเข้าห้องเรียนออนไลน์ ขอเรียนเชิญมาที่โรงเรียน โดยติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อน

PDF Format: http://bit.ly/bbsonline_th

แผนกธุรการ: โทรศัพท์ 02 274 2902 หรือ 096 502 6675
Email: info@bbs.ac.th
หรือ Line@:https://lin.ee/1qFYogzz8

ประกาศขยายเวลาปิดเรียนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ตามที่โรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งปิดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มระหว่างวันที่ 4 ถึง 31 มกราคม 2564 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคนี้ในสถานศึกษา โรงเรียนจึงจะปิดเรียนในระหว่างวันที่ดังกล่าว และจะเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามดูประกาศในเว็บไซต์ของโรงเรียน

แผนกธุรการเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00-15.00น.

การเปิดเรียน มาตรการและการเตรียมตัวBBS ชุมชน

การแข่งขันฟุตบอล BBS Football Saturday Club ที่ยอดเยี่ยม ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน เป็นการแข่งขันกระชับมิตรกันระหว่างนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ปกครองที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างสนาม และมีครูคอยอำนวยความสะดวกให้ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนและเสียงตอบรับอย่างมากมาย

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬาแต่ยังส่งเสริมการสร้างมิตรภาพและความเป็นชุมชนในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกเป็นประจำในโอกาสต่อๆ ไปรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.30 - 13.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
[ใบสมัคร]


ประกาศผลสอบปลาย ภาคเรียน และห้องเรียน

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนสามารถตรวจดู ผลสอบได้ทางเว็บไซท์
โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:
              


ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ โทร
Kindergarten: 02-690-3471 or info@bbs.ac.th
Primary: 02-274-2902 or primary@bbs.ac.thปฏิทินโรงเรียน

1 กุมภาพันธ์2564 (วันจันทร์)
วันเปิดเรียน
26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันศุกร์)
วันหยุด (วันมาฆบูชา)
9 เมษายน 2564 (วันศุกร์)
วันสดุ ทา้ยของภาคเรยีน ปีการศกึษา 2563
12 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2564
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน


October/Summer Camps

Superheroes to the Rescue
BBS October Camp 2019 (Kindergarten)


Photos: Week 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Field Trip
Photos: Closing Programme


BBS Discovery October Camp 2019 (Primary)

Photos: Weeks 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Kidzania Field Trip
Photos: Closing Programme

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนอรรถมิตร


           

More Facebook Pages:

BBS Kindergarten


สมัครงาน

บุคลากรต่างชาติ
บุคลากรไทย
ไม่มีตำแหน่งว่าง....