ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
(English Programme)

ประกาศข่าวพิเศษ

ประกาศแจ้งการสอนออนไลน์ (Google Classroom Online) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 2
17 - 31 พฤษภาคม 2564


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมความรู้ให้นักเรียนก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเรียน โรงเรียนจะจัดการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถเข้าห้องเรียน Google Classroomได้ ด้วยบัญชีอีเมลที่โรงเรียนกำหนดให้ นักเรียนจะหาอีเมลและรหัสผู้ใช้ของตนเองได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยเข้าไปที่ www.bbs.ac.th ลงชื่อเข้าใช้ด้วย username และ password ของตัวเอง (รหัสเดียวกับที่เข้าไปดูผลสอบ) ถ้าไม่ทราบ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ เมื่อเข้าไปได้แล้ว จะพบอีเมลและรหัสผู้ใช้สำหรับเข้าเรียนออนไลน์

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2564 นี้ อาจารย์ประจำชั้นจะติดต่อผู้ปกครองทุกท่านทางโทรศัพท์ เพื่ออธิบายขั้นตอนการเข้าห้องเรียนออนไลน์ โดยจะเริ่มติดต่อไปตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

3. การเรียนออนไลน์นี้จะเป็นรูปแบบ Live Streaming ซึ่งนักเรียนจะได้รับตารางเรียนในวันแรกที่เริ่มเรียน เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-13.50 น. เรียนวันละ 4 วิชา สำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเข้าห้องเรียนตามตารางเรียน นักเรียนสามารถเรียนจากวิดิโอออนไลน์ได้ในเวลาที่นักเรียนสะดวก

4. โรงเรียนได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการเรียนออนไลน์ไว้ให้นักเรียน(Online learning pack) ผู้ปกครองสามารถมารับที่โรงเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ

PDF Format: BBS Online Learning 1-2021 (G1-G8) - Thai

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ และถ้าประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่สาธิตขั้นตอนการเข้าห้องเรียนออนไลน์ ขอเรียนเชิญมาที่โรงเรียน โดยติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อน
แผนกธุรการ: โทรศัพท์ 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 , Email: info@bbs.ac.th
ประกาศวันทำการของแผนกธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

เวลาทำการของแผนกธุรการโรงเรียนระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564
วันจันทร์ – วันศุกร์ : 08.00 -16.00 น.
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

通知:
关于BBS管理办公室2021年5月1日至31日工作时间的公告。

BBS管理办公室的工作时间为2021年5月1日至31日。
星期一至星期五:8.00-16.00。
星期六以及法定节假日为休日
ประกาศเลื่อนวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1. กำหนดวันเปิดภาคเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเลื่อนวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 โรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

ระดับอนุบาล
ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1
วันที่ 1- 4 มิถุนายน 2564: คอร์สเตรียมความพร้อม (07.50 – 14.00 น)
(หยุดเรียนวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี)
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป : เปิดเรียนปกติ (07.50 – 14.00 น.)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3: วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 (07.50 – 14.10 น.)

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 (07.50 – 15.30 น)

2. ยกเลิกคอร์สเตรียมความพร้อมชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ตามประกาศเดิม (ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564)
3. ยกเลิกกิจกรรม BBS Back-to-School Workshop ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564

กำหนดวันเปิดภาคเรียนนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองติดตามข่าวสารของโรงเรียนจาก www.bbs.ac.th หรือ หรือติดต่อ
02 690 3471, 081 901 4725 (แผนกธุรการ และฝ่ายอนุบาล)
02 274 2902, 096 502 6675 (ฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

วันจันทร์ – วันศุกร์: 08.00-16.00 น. วันเสาร์ : 08.00 -12.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขัน 2nd TESET English Test

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในระยะนี้ เพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้น บ.อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขัน 2nd TESET - Thailand English Skills Evaluation Test ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 2 ภาษา

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพของปัจเจกบุคคล ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลและประกอบอาชีพในอนาคต โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา ในการเรียนการสอนระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ผู้เรียนจะได้รับการดูแลด้วยความรักและความเอื้ออาทร ได้เรียนรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษา โดยโรงเรียนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนที่เหมาะสมตามวัย ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะในการสื่อสาร รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปและประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใช้หลักสูตร Cambridge International Curriculum

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใข้หลักสูตร Cambridge International Curriculum ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจะสอนควบไปกับหลักสูตรของโรงเรียน ในวิชาภาษาไทย เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา

การเตรียมตัวผู้เรียนสำหรับอนาคต

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน สอนแนว STEAM ศึกษา ซึ่งบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร มีการติดต่อถึงกันทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จําเป็น ที่สามารถนําความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าด้านต่างๆ และการสร้างหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเรียนในระดับสูงขึ้นไปในอนาคต

รายละเอียดสาหรับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
BBS ชุมชน

การแข่งขันฟุตบอล BBS Football Saturday Club ที่ยอดเยี่ยม ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน เป็นการแข่งขันกระชับมิตรกันระหว่างนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ปกครองที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างสนาม และมีครูคอยอำนวยความสะดวกให้ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนและเสียงตอบรับอย่างมากมาย

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬาแต่ยังส่งเสริมการสร้างมิตรภาพและความเป็นชุมชนในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกเป็นประจำในโอกาสต่อๆ ไปรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.30 - 13.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
[ใบสมัคร]


ประกาศผลสอบปลาย ภาคเรียน และห้องเรียน

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนสามารถตรวจดู ผลสอบได้ทางเว็บไซท์
โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:
              


ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ โทร
Kindergarten: 02-690-3471 or info@bbs.ac.th
Primary: 02-274-2902 or primary@bbs.ac.thปฏิทินโรงเรียน

1 กุมภาพันธ์2564 (วันจันทร์)
วันเปิดเรียน
26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันศุกร์)
วันหยุด (วันมาฆบูชา)
9 เมษายน 2564 (วันศุกร์)
วันสดุ ทา้ยของภาคเรยีน ปีการศกึษา 2563
12 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2564
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน


October/Summer Camps

Superheroes to the Rescue
BBS October Camp 2019 (Kindergarten)


Photos: Week 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Field Trip
Photos: Closing Programme


BBS Discovery October Camp 2019 (Primary)

Photos: Weeks 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Kidzania Field Trip
Photos: Closing Programme

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนอรรถมิตร


           

More Facebook Pages:

BBS Kindergarten


สมัครงาน

บุคลากรต่างชาติ
บุคลากรไทย
ไม่มีตำแหน่งว่าง....