ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
(English Programme)

ประกาศข่าวพิเศษ

ประกาศกำหนดการเรียนการสอน 2 ระบบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)


ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็น 2 ระบบ (online/onsite) ตามที่นักเรียนได้เลือกไว้ นักเรียนที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระบบการเรียน สามารถทำได้ โดยแจ้งโรงเรียนล่วงหน้า 2 วัน

นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน (onsite) จะต้องตรวจคัดกรองโควิด-19 มาจากบ้าน และส่งผลให้อาจารย์ประจำชั้นก่อนมาเรียน หากนักเรียนต้องการให้โรงเรียนตรวจให้ จะต้องแจ้งล่วงหน้า และมาถึงโรงเรียนอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาเรียน จะมีค่าใช้จ่ายในการการตรวจคนละ 120 บาท นักเรียนจะต้องตรวจ ATK ซ้ำทุก 14 วัน

กำหนดการเรียนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบทันที

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ: 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 หรือ Email: info@bbs.ac.th
วัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้เด็กอายุ 5-11 ปี ตลอดเดือนมกราคม 2565 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีค่าใช้จ่ายโดสละ 550 บาท ฉีด 1 โดสให้เพิ่มอีก 1 โดส รับจองเป็นรายบุคคล ท่านผู้ปกครองที่สนใจจะให้บุตรหลานฉีด สามารถจองโดยตรงได้ที่ราชวิทยาลัยฯ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://vaccinecovid19.cra.ac.th หรือติดต่อ 02 765-5700 ต่อ 8828, 084 0405166 (แผนกประชาสัมพันธ์)

หมายเหตุ: สำหรับวัคซีนที่รัฐบาลจะจัดให้เด็กนั้น ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการอยู่ คาดว่าจะมาปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคม 2565 เมื่อโรงเรียนได้รับรายละเอียด จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียนเป็นเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 (ทุกระดับชั้น)

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกระดับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับอันตราย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนจึงจะงดสอนในโรงเรียน (onsite) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เป็นการชั่วคราวนั กเรียนทุกระดับชั้นจะเรียนออนไลน์ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป

แผนกธุรการเปิดทำการตามปกติ นักเรียนที่ยังไม่ได้มารับอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม สามารถมารับได้ วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00น.

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 690 3471 หรือ 081 901 4725 (แผนกอนุบาล) , 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 (แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) หรือ Email: info@bbs.ac.th
ประกาศวันฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็ม 3) สำหรับนักเรียน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ไปแล้ว 2 เข็ม ตามโครงการ “VAAC2 SCHOOL” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะจัดฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็ม 3) ให้นักเรียนที่ได้ฉีดวัคซีน ซีโนฟาร์มไปแล้ว 2 เข็ม ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. โดยที่ราชวิทยาลัยฯ จะส่งข้อความ SMS ให้นักเรียนแต่ละคน เพื่อแจ้งวัน เวลา และสถานที่ฉีด

ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้นักเรียนฉีดวัคซีนนี้ กรุณาพานักเรียนไปฉีดด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ๆ ราชวิทยาลัยฯ แจ้งมาใน SMS ในวันที่ไปฉีดวัคซีน ขอให้นักเรียนแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียนไป นำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย และแสดงข้อความ SMS สำหรับการลงทะเบียน ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ปกครองตรวจสอบยืนยันว่า ท่านได้ทำการตอบแบบสอบถามของราชวิทยาลัยฯ รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 1 และเข็ม 2 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับข้อความ SMS จากราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 และประสงค์จะให้โรงเรียนช่วยติดตามให้ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 274 2902 หรือ 096 502 6675, Email: info@bbs.ac.th
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 2 ภาษา

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพของปัจเจกบุคคล ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลและประกอบอาชีพในอนาคต โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา ในการเรียนการสอนระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ผู้เรียนจะได้รับการดูแลด้วยความรักและความเอื้ออาทร ได้เรียนรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษา โดยโรงเรียนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนที่เหมาะสมตามวัย ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะในการสื่อสาร รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปและประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใช้หลักสูตร Cambridge International Curriculum

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใข้หลักสูตร Cambridge International Curriculum ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจะสอนควบไปกับหลักสูตรของโรงเรียน ในวิชาภาษาไทย เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา

การเตรียมตัวผู้เรียนสำหรับอนาคต

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน สอนแนว STEAM ศึกษา ซึ่งบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร มีการติดต่อถึงกันทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จําเป็น ที่สามารถนําความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าด้านต่างๆ และการสร้างหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเรียนในระดับสูงขึ้นไปในอนาคต

BBS ชุมชน

การแข่งขันฟุตบอล BBS Football Saturday Club ที่ยอดเยี่ยม ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน เป็นการแข่งขันกระชับมิตรกันระหว่างนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ปกครองที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างสนาม และมีครูคอยอำนวยความสะดวกให้ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนและเสียงตอบรับอย่างมากมาย

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬาแต่ยังส่งเสริมการสร้างมิตรภาพและความเป็นชุมชนในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกเป็นประจำในโอกาสต่อๆ ไปรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 16.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
[ใบสมัคร]


ประกาศผลสอบปลาย ภาคเรียน และห้องเรียน

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนสามารถตรวจดู ผลสอบได้ทางเว็บไซท์
โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:
              


ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ โทร
Kindergarten: 02-690-3471 or info@bbs.ac.th
Primary: 02-274-2902 or primary@bbs.ac.th

October/Summer Camps

Superheroes to the Rescue
BBS October Camp 2019 (Kindergarten)


Photos: Week 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Field Trip
Photos: Closing Programme


BBS Discovery October Camp 2019 (Primary)

Photos: Weeks 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Kidzania Field Trip
Photos: Closing Programme

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนอรรถมิตร


           

More Facebook Pages:

BBS Kindergarten


สมัครงาน

บุคลากรต่างชาติ
บุคลากรไทย
บุคลากรไทย 2 ตำแหน่ง สอนระดับประถมศึกษา
(7 สิงหาคม 2564)