ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
(English Programme)

ประกาศข่าวพิเศษ

ประกาศแจ้งวันหยุดเรียน เดือนกรกฏาคม และสิงหาคม 2564

โรงเรียนจะหยุดเรียนในวันต่อไปนี้

1. วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564: วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
2. วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564: วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
3. วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564: วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จะไม่มีการเรียนการสอนออนไลน์ในวันดังกล่าว

หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 690 3471 หรือ 081 901 4725 (แผนกอนุบาล) , 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 (แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) หรือ Email: info@bbs.ac.th
ประกาศแจ้งยกเลิกการสอนออนไลน์ช่วงบ่าย วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 2)

โรงเรียนจะงดสอนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 เฉพาะวิชาช่วงบ่าย ในวันพุฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากอาจารย์จะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า -19 ส่วนระดับชั้นอนุบาลจะมีเรียนและได้รับคลิปบทเรียนตามปกติ

หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 690 3471 หรือ 081 901 4725 (แผนกอนุบาล) , 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 (แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) หรือ Email: info@bbs.ac.th
การรับอุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพิ่มเติม #4
และการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนออนไลน์ครั้งที่ 1
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 2)


โรงเรียนได้เตรียมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพิ่มเติมไว้ให้นักเรียน ท่านผู้ปกครองสามารถมารับได้ที่โรงเรียนตังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ

โรงเรียนจะจัดประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ครั้งที่ 1 และได้จัดทำเนื้อหาและตารางการทดสอบไว้ให้นักเรียน ซึ่งท่านผู้ปกครองจะได้รับในวันที่มารับอุปกรณ์การเรียน ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองช่วยดูแลให้นักเรียนเตรียมตัวในการทดสอบด้วย

นอกจากเนื้อหาและตารางการทดสอบแล้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จะได้รับแฟ้มแบบทดสอบ เพื่อนำไปเตรียมตัวล่วงหน้า นักเรียนจะทำแบบทดสอบในชั่วโมงเรียนออนไลน์ตามตารางที่โรงเรียนแนบมา แล้วส่งแฟ้มคืนโรงเรียนเมื่อมารับอุปกรณ์การเรียนครั้งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564

นักเรียนชั้นอื่นๆจะทำแบบทดสอบในชั่วโมงที่เรียนออนไลน์ ตามตารางที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนทุกชั้นจะมีใบงานให้ทำที่บ้าน แล้วนำมาส่งในวันที่มารับอุปกรณ์การเรียนครั้งต่อไปเช่นกัน

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเข้าห้องเรียนออนไลน์เลย ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองติดต่อโรงเรียน

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 , Email: info@bbs.ac.th
ประกาศแจ้งขยายเวลาเรียนออนไลน์ และรับอุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพิ่มเติม (ระดับชั้นอนุบาล)

ตามที่โรงเรียนได้แจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบก่อนหน้านี้แล้วว่า โรงเรียนจะจัดการสอนออนไลน์ต่อไปจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนในโรงเรียนตามปกติได้ โรงเรียนได้จัดเตรียมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติมให้นักเรียน ท่านผู้ปกครองสามารถมารับได้ที่โรงเรียนในวันที่ 1 หรือ 2 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ อุปกรณ์การเรียนเหล่านี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 690 3471 หรือ 081 901 4725 (แผนกอนุบาล, Email: info@bbs.ac.th)
ประกาศแจ้งยกเลิกการสอนออนไลน์ วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 2


โรงเรียนจะงดสอนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากอาจารย์จะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า -19 ส่วนระดับชั้นอนุบาลจะมีเรียนและได้รับคลิปบทเรียนตามปกติ

หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 690 3471 หรือ 081 901 4725 (แผนกอนุบาล) , 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 (แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) หรือ Email: info@bbs.ac.th
ประกาศแจ้งเลื่อนวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ในโรงเรียนและขยายการเรียนออนไลน์ (ทุกระดับชั้น)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนในพื้นที่เหล่านี้เปิดสอนในโรงเรียนได้ ดังนั้นโรงเรียนจึงจะเลื่อนการเรียนการสอนในโรงเรียนออกไปอีก และจะจัดการสอนออนไลน์ต่อไปจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนในโรงเรียนได้

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 690 3471 หรือ 081 901 4725 (แผนกอนุบาล) , 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 (แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) หรือ Email: info@bbs.ac.th
ประกาศเพิ่มวิชาเรียนเสริมความรู้ออนไลน์ และรับอุปกรณ์ประกอบการเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3


ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โรงเรียนจะจัดสอนเพิ่มวิชาเรียนเสริมความรู้ออนไลน์ให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ทั้งวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามตารางเรียนที่แนบมา นักเรียนจะใช้ตารางเรียนนี้จนกว่าจะมาเรียนที่โรงเรียนได้ ขอให้ท่านผู้ปกครองติดตามดูกำหนดวันเปิดเรียนได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนได้จัดอุปกรณ์ประกอบการเรียนเพิ่มเติมไว้ให้นักเรียน ท่านผู้ปกครองสามารถมารับได้ที่โรงเรียนในวันที่ 17 และ 18 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 690 3471 หรือ 081 901 4725, Email: info@bbs.ac.th
เวลาทำการ: วันจันทร์ –วันศุกร์ (08:00-16:00 น.)
หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
ประกาศเพิ่มบทเรียนโปรแกรมเสริมความรู้ ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1
และรับอุปกรณ์ประกอบการเรียน


ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โรงเรียนจะจัดทำคลิปวิดีโอส่งให้นักเรียนสำหรับเรียนที่บ้านทั้งวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกวัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ จนกว่านักเรียนจะมาเรียนที่โรงเรียนได้ ขอให้ท่านผู้ปกครองติดตามดูกำหนดวันเปิดเรียนได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนได้จัดอุปกรณ์ประกอบการเรียนเพิ่มเติมไว้ให้นักเรียน ท่านผู้ปกครองสามารถมารับได้ที่โรงเรียนในวันที่ 17 และ 18 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 690 3471 หรือ 081 901 4725, Email: info@bbs.ac.th
ประกาศแจ้งเพิ่มเวลาเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 2

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 จะเรียนออนไลน์วันละ 5 คาบเรียน ตารางเรียนใหม่อยู่ใน Google Classroom ของแต่ละห้องเรียน น้กเรียนจะใช้ตารางเรียนออนไลน์นี้จนกว่าโรงเรียนจะเปิดเรียน

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 , Email: info@bbs.ac.th
ประกาศแจ้งขยายโปรแกรมเสริมความรู้ชั้ นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในเขตกรุงเทพมหานครยังอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย โรงเรียนจึงเลื่อนวันเปิดเรียนในโรงเรียน (on-site) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และโรงเรียนจะจัดทำคลิปวิดีโอบทเรียนส่งให้นักเรียน สำหรับเรียนที่บ้านต่อไปจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าโรงเรียนจะเปิดเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อแผนกธุรการ
แผนกธุรการ
โทรศัพท์: 02 690 3471 หรือ 081 901 4725 หรือ Email: info@bbs.ac.th
เวลาทำการ: วันจันทร์ –วันศุกร์ (08:00-16:00 น.)
หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
ประกาศแจ้งการขยายเวลาเรียนเสริมความรู้ออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 14 -30 มิถุนายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในเขตกรุงเทพมหานครยังอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย โรงเรียนจึงเลื่อนวันเปิดเรียนในโรงเรียน (on-site) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และขยายการเรียนออนไลน์ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อแผนกธุรการ
แผนกธุรการ
โทรศัพท์: 02 690 3471 หรือ 081 901 4725 หรือ Email: info@bbs.ac.th
เวลาทำการ: วันจันทร์ –วันศุกร์ (08:00-16:00 น.)
หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
ประกาศแจ้งขยายเวลาเรียนออนไลน์ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
และรับอุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพิ่มเติม (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 2)


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในเขตกรุงเทพมหานครยังอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย โรงเรียนจึงเลื่อนวันเปิดเรียนในโรงเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และขยายการเรียนออนไลน์ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โรงเรียนได้เตรียมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพิ่มเติมไว้ให้นักเรียน ผู้ปกครองสามารถมารับได้ที่โรงเรียนตังแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 , Email: info@bbs.ac.th
ประกาศเลื่อนวันเปิดเรียนในโรงเรียน (On-site Learning) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในเขตกรุงเทพมหานครยังอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย โรงเรียนจึงจะขยายการเรียนออนไลน์ออกไปและเลื่อนวันเปิดเรียนในโรงเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

การเรียนออนไลน์ (Online Learning): ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

การมาเรียนในโรงเรียน (On-site Learning): ระดับอนุบาล
คอร์สเตรียมความพร้อม ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1:
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 (วันจันทร์ ถึงวันพุธ เวลา 07.50 – 12.00 น)
เปิดเรียนปกติ ชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3: วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 (เวลาเรียน 07.50 – 14.10 น.)

การมาเรียนในโรงเรียน (On-site Learning): ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2: วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 (07.50 – 15.30 น)

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงประการใด โรงเรียนจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองติดตามข่าวสารของโรงเรียนจาก www.bbs.ac.th หรือ หรือติดต่อ:
02 690 3471, 081 901 4725 (แผนกธุรการ และฝ่ายอนุบาล)
02 274 2902, 096 502 6675 (ฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
วันจันทร์ – วันศุกร์: 08.00-16.00 น.
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ได้จดทะเบียนเป็น Cambridge International School ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมีความยินดีที่จะประกาศว่า โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ได้รับอนุมัติให้เป็น Cambridge International School ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564

การเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ เป็นการยกระดับหลักสูตรของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น นอกจากนี้เคมบริดจ์ยังมีแผนช่วยพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน และอนุญาตให้โรงเรียนใช้ข้อสอบของเคมบริดจ์ในการทดสอบผลการเรียนรู้และความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนด้วย

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 2 ภาษา

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพของปัจเจกบุคคล ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลและประกอบอาชีพในอนาคต โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา ในการเรียนการสอนระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ผู้เรียนจะได้รับการดูแลด้วยความรักและความเอื้ออาทร ได้เรียนรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษา โดยโรงเรียนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนที่เหมาะสมตามวัย ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะในการสื่อสาร รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปและประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใช้หลักสูตร Cambridge International Curriculum

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใข้หลักสูตร Cambridge International Curriculum ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจะสอนควบไปกับหลักสูตรของโรงเรียน ในวิชาภาษาไทย เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา

การเตรียมตัวผู้เรียนสำหรับอนาคต

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน สอนแนว STEAM ศึกษา ซึ่งบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร มีการติดต่อถึงกันทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จําเป็น ที่สามารถนําความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าด้านต่างๆ และการสร้างหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเรียนในระดับสูงขึ้นไปในอนาคต

รายละเอียดสาหรับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
BBS ชุมชน

การแข่งขันฟุตบอล BBS Football Saturday Club ที่ยอดเยี่ยม ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน เป็นการแข่งขันกระชับมิตรกันระหว่างนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ปกครองที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างสนาม และมีครูคอยอำนวยความสะดวกให้ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนและเสียงตอบรับอย่างมากมาย

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬาแต่ยังส่งเสริมการสร้างมิตรภาพและความเป็นชุมชนในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกเป็นประจำในโอกาสต่อๆ ไปรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2564

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.30 - 13.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
[ใบสมัคร]


ประกาศผลสอบปลาย ภาคเรียน และห้องเรียน

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนสามารถตรวจดู ผลสอบได้ทางเว็บไซท์
โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:
              


ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ โทร
Kindergarten: 02-690-3471 or info@bbs.ac.th
Primary: 02-274-2902 or primary@bbs.ac.thปฏิทินโรงเรียน

3 มิถุนายน 2564 (วันพฤหัสบดี)
วันหยุด (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชนิ)ี
10 มิถุนายน 2564 (วันพฤหัสบดี)
วันไหว้ครู
12 - 13 กรกฎาคม 2564 (วันจันทร์ - วันอังคาร)
สอบกลางภาคเรียน ป.1 – ม.2
26 - 28 กรกฎาคม 2564 (วันจันทร์- วันพุธ)
วันหยุด (วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10)
26 - 30 กรกฎาคม 2564 (วันจันทร์- วันศุกร์)
วันหยุดกลางภาคเรียน ระดับอนุบาล


October/Summer Camps

Superheroes to the Rescue
BBS October Camp 2019 (Kindergarten)


Photos: Week 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Field Trip
Photos: Closing Programme


BBS Discovery October Camp 2019 (Primary)

Photos: Weeks 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Kidzania Field Trip
Photos: Closing Programme

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนอรรถมิตร


           

More Facebook Pages:

BBS Kindergarten


สมัครงาน

บุคลากรต่างชาติ
บุคลากรไทย
ไม่มีตำแหน่งว่าง....