ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
(English Programme)

ประกาศข่าวพิเศษ

BBS ได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามโครงการ “VAAC2 SCHOOL” สำหรับนักเรียนอายุ 10-18 ปี

BBS ได้รับจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามโครงการ “VAAC2 SCHOOL” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ทางราชวิทยาลัยฯจะแจ้งให้โรงเรียนทราบต่อไป
ประกาศแจ้งวันหยุดราชการ ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

โรงเรียนจะหยุดเรียนออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันหยุดราชการพิเศษตามประกาศของคณะรัฐมนตรี
Bangkok Tawiwit Bilingual School, a Cambridge International School
Open House – Campus Tours
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


โรงเรียนจะจัด Open House สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 และวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ที่ตึก BBS 2 อาคารเรียนแผนกประถมศึกษา เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น. เพื่อรับฟังหลักสูตรจากผู้บริหารของโรงเรียน และเยี่ยมชมอาคารเรียน

เนื่องจากภาวะโรคระบาดไวร้สโควิด-19 ในขณะนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โรงเรียนจึงจะจัดเป็นกลุ่มเล็ก ครั้งละไม่เกิน 10 ครอบครัว เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองที่สนใจ กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า

แผนกธุรการ : 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 (แผนกประถมศึกษา) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30-16.00 น.หรือ Email: info@bbs.ac.th
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์สองภาษา หลักสูตรเคมบริดจ์
เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565


International Bilingual Programme ระดับปฐมวัย (ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 2)
Cambridge International Programme ตั้งแต่ Year 1-Year 10 (อนุบาลปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาที่ 3)

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 16.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
[ใบสมัคร]ประกาศลดค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2564

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงมีมติช่วยเหลือ โดยจะลดค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2564 ดังต่อไปนี้

ระดับชั้นอนุบาล: ลด 25% จากยอดที่ชำระจริง
ระดับชั้นประถมศีกษาและมัธยมศึกษา: ลด 20% จากยอดที่ชำระจริง

หมายเหตุ:
1. นักเรียนที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2564 ไว้เต็ม จึงจะได้รับส่วนลดนี้
2. ส่วนลดนี้ โรงเรียนจะนำไปหักจากค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งจะต้องชำระภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
3. สำหรับนักเรียนที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนไว้ตลอดปีการศึกษา โรงเรียนจะโอนเงินส่วนลดนี้เข้าบัญชีของท่านผู้ปกครอง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ท่านผู้ปกครองจะได้รับบิลค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 2/2564 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
ประกาศเพิ่มเติม 2nd TESET- อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2 (2nd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)


เนื่องจากการทดลองระบบข้อสอบออนไลน์ครั้งที่ผ่านมา เกิดปัญหาความไม่เสถียรของระบบบางส่วน ทางโครงการ มีแนวทางแก้ไข 2 ข้อดังนี้

1. นักเรียนที่ประสงค์จะสอบด้วยระบบข้อสอบออนไลน์
2. นักเรียนที่ไม่ประสงค์จะสอบด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ในครั้งนี้

[Read more]

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 2 ภาษา

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพของปัจเจกบุคคล ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลและประกอบอาชีพในอนาคต โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา ในการเรียนการสอนระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ผู้เรียนจะได้รับการดูแลด้วยความรักและความเอื้ออาทร ได้เรียนรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษา โดยโรงเรียนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนที่เหมาะสมตามวัย ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะในการสื่อสาร รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปและประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใช้หลักสูตร Cambridge International Curriculum

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใข้หลักสูตร Cambridge International Curriculum ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจะสอนควบไปกับหลักสูตรของโรงเรียน ในวิชาภาษาไทย เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา

การเตรียมตัวผู้เรียนสำหรับอนาคต

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน สอนแนว STEAM ศึกษา ซึ่งบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร มีการติดต่อถึงกันทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จําเป็น ที่สามารถนําความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าด้านต่างๆ และการสร้างหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเรียนในระดับสูงขึ้นไปในอนาคต

รายละเอียดสาหรับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
BBS ชุมชน

การแข่งขันฟุตบอล BBS Football Saturday Club ที่ยอดเยี่ยม ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน เป็นการแข่งขันกระชับมิตรกันระหว่างนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ปกครองที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างสนาม และมีครูคอยอำนวยความสะดวกให้ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนและเสียงตอบรับอย่างมากมาย

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬาแต่ยังส่งเสริมการสร้างมิตรภาพและความเป็นชุมชนในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกเป็นประจำในโอกาสต่อๆ ไปรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 16.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
[ใบสมัคร]


ประกาศผลสอบปลาย ภาคเรียน และห้องเรียน

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนสามารถตรวจดู ผลสอบได้ทางเว็บไซท์
โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:
              


ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ โทร
Kindergarten: 02-690-3471 or info@bbs.ac.th
Primary: 02-274-2902 or primary@bbs.ac.thปฏิทินโรงเรียน

3 มิถุนายน 2564 (วันพฤหัสบดี)
วันหยุด (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชนิ)ี
10 มิถุนายน 2564 (วันพฤหัสบดี)
วันไหว้ครู
12 - 13 กรกฎาคม 2564 (วันจันทร์ - วันอังคาร)
สอบกลางภาคเรียน ป.1 – ม.2
26 - 28 กรกฎาคม 2564 (วันจันทร์- วันพุธ)
วันหยุด (วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10)
26 - 30 กรกฎาคม 2564 (วันจันทร์- วันศุกร์)
วันหยุดกลางภาคเรียน ระดับอนุบาล


October/Summer Camps

Superheroes to the Rescue
BBS October Camp 2019 (Kindergarten)


Photos: Week 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Field Trip
Photos: Closing Programme


BBS Discovery October Camp 2019 (Primary)

Photos: Weeks 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Kidzania Field Trip
Photos: Closing Programme

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนอรรถมิตร


           

More Facebook Pages:

BBS Kindergarten


สมัครงาน

บุคลากรต่างชาติ
บุคลากรไทย
ไม่มีตำแหน่งว่าง....